FunduszeEuropejskie RPOpodkarpackieUniaEuropejska EFSiI

nr ZP-3/PL/2017 

Parafia pw. Św. Mikołaja, Lubla 145, 38-130 Frysztak
Lubla, dnia 27.12.2017 

OGŁOSZENIE
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego

Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Lubli, Lubla 145, 38-130 Frysztak
Osoba uprawniona do kontaktu:  ks. Julian Bartnik – Proboszcz Parafii
tel. (17) 277 82 32, (17) 277 81 11

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA p.w. św. Mikołaja bp w Lubli  zaprasza do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym nr ZP-3/PL/2017 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego podczas realizacji zadania pn. Prace budowlane, konserwatorskie i zakup wyposażenia służących zachowaniu zabytkowego kościoła parafialnego i starej plebani PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ p.w. św. Mikołaja bp w Lubli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura.

Termin realizacji i zakres robót określono we wzorze oferty, dodatkowych informacji należy uzyskać bezpośrednio u Zamawiającego.

Oferty należy składać w kancelarii PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ p.w. św. Mikołaja bp w Lubli, 38-130 Frysztak, Lubla 145.

Termin składania ofert upływa 05.01.2018r. o godz. 15.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.01.2018r. o godz. 15.30.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone we wzorze oferty. 

27.122017 roku , Julian Bartnik,  Proboszcz Parafii