Logotyp 2021 1000

nr ZP-4/PL/2021

Lubla,  dnia 14.04.2021 r.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja bp w Lubli
38-130 Frysztak, Lubla 145


Ogłoszenie

na dostawę multimedialnego sprzętu i budowę on-line systemu informatycznego upowszechniającego zasoby dziedzictwa kulturowego
(w domenie www.parafialubla.pl)

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA p.w. św. Mikołaja bp w Lubli  zaprasza do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym nr ZP-4/PL/2021 na dostawę fabrycznie nowego multimedialnego sprzętu i budowę on-line systemu informatycznego upowszechniającego zasoby dziedzictwa kulturowego (w domenie www.parafialubla.pl). Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Prace budowlane, konserwatorskie i zakup wyposażenia służących zachowaniu zabytkowego kościoła parafialnego i starej plebani PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ p.w. św. Mikołaja bp w Lubli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura.

1. Termin realizacji i zakres przedmiotu zamówienia określono we wzorze oferty, dodatkowych informacji należy uzyskać bezpośrednio u Zamawiającego.

2. Oferty należy składać w kancelarii PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ p.w. św. Mikołaja bp w Lubli, 38-130 Frysztak, Lubla 145.

3. Termin składania ofert upływa 23.04.2021r. o godz. 15.00.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.04.2021r. o godz. 15.30.

5. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone we wzorze oferty.

14.04.2021 roku , Julian Bartnik – Proboszcz Parafii

Data, imię i nazwisko oraz stanowisko (funkcja)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (00_Ogłoszenie.pdf)00_Ogłoszenie.pdf 373 kB
Pobierz plik (02_SIWZ.pdf)02_SIWZ.pdf 1627 kB
Pobierz plik (03_Oferta.pdf)03_Oferta.pdf 1508 kB
Pobierz plik (04_Umowa dostawy.pdf)04_Umowa dostawy.pdf 1131 kB
Pobierz plik (03_Oferta.docx)03_Oferta.docx 70 kB