Parafia pw. Św. Mikołaja, Lubla 145, 38-130 Frysztak.                   Lubla, dnia 06.06.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Adres do korespondencji:
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Lubli, Lubla 145, 38-130 Frysztak
Osoba uprawniona do kontaktu:  ks. Julian Bartnik – Proboszcz Parafii
(17) 277 82 32, (17) 277 81 11

Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Lubli, zgodnie z zapisami Wytycznych IZ RPO WP na lata 2007 - 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych (wersja z dnia 12.07.2011r.), zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja kościoła parafialnego i starej plebani Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lubli zgłaszanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
   • Przygotowanie audytu energetycznego dla kościoła parafialnego i starej plebani Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lubli, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego,
   • Przygotowanie dokumentacji technicznej dla prac objętych audytem energetycznym zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę,
   • Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego robót,
   • Przygotowanie przedmiaru robót,
   • Przygotowanie dokumentacji wykonawczej (projektu wykonawczego) prac.
   • W zakres zamówienia wchodzą także prace związane z koniecznością dokonania niezbędnych uzgodnień i uzyskania pozwoleń, opinii konserwatorskich, itp.

 2. Termin składania ofert

Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria Parafialna, Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Lubli, Lubla 145, 38-130 Frysztak do dnia 22-06-2012r. do godziny 14.00.

   • Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Nie będą przyjmowane oferty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji technicznej dla projektu pn. Termomodernizacja kościoła parafialnego i starej plebani Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lubli”.
   • Formularz oferty oraz załączniki powinny być spięte.
   • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22-06-2012r. o godzinie 14.30.
   • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
   • Wykonawca może złożyć wyłącznie 1 ofertę.
   • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

3. Kryteria oceny ofert

   • Kryteria oceny ofert są następujące: cena 100%
   • Kryterium oceniane jest w sposób następujący:

Cena oferty najniższej/cena oferty ocenianej x 100

4. Termin realizacji zamówienia

  • Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 16 lipca 2012r.

5. Pozostałe postanowienia i warunki

1) Wykonawca zobowiązuje się do wnoszenia wszelkich uwag i poprawek zgłoszonych w toku oceny przez IZ RPO WP oraz Zamawiającego do dnia ogłoszenia wyników konkursu.

2) Wykonawca udzieli rękojmi na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy.

3) Termin płatności za przedmiot umowy - 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

4) Dokumenty (druk oferty, wzór umowy) znajdują się w załączeniu.

 

                                                                                         Miejscowość, data.................................


 Nazwa i adres oferenta
/pieczęć firmowa/

O F E R T A 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego wykonania usługi – Przygotowanie audytu energetycznego i dokumentacji technicznej dla projektu pn. „Termomodernizacja kościoła parafialnego i starej plebani Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lubli

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym warunkami postępowania za kwotę:

Netto               ........................... zł, (słownie: .......................)

VAT                ........................... zł,  (słownie: ......................)

Brutto              ........................... zł,  (słownie: ......................)

W tym:

Przygotowanie audytu energetycznego za kwotę ............................. zł netto

Przygotowanie dokumentacji technicznej za kwotę ......................... zł netto

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* płatnikiem podatku VAT.
 3. Oświadczam, iż jako Wykonawca posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Oświadczam, iż jako Wykonawca pozostaję związany ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
 5. Załącznikiem do niniejszej oferty jest podpisany przez oferenta wzór umowy.

.............................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta                                                                               

* niepotrzebne skreślić


 

U M O W A

zawarta w dniu  ........................pomiędzy:

Parafią rzymskokatolicką pw. Św. Mikołaja w Lubli, Lubla 145, 38-130 Frysztak, reprezentowaną przez ks. Juliana Bartnika - Proboszcza Parafii zwaną dalej Zamawiającym

a ................................................

reprezentowanym(-ą) przez

zwanym w dalszej treści umowy – Wykonawcą 

§1 Przedmiot Umowy

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej inwestycji pn. „Termomodernizacja kościoła parafialnego i starej plebani Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lubli”.
 2. W skład dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 1 wchodzą:

a. Audyt energetyczny dla kościoła parafialnego i starej plebani Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lubli, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego.

b. Dokumentacja techniczna dla prac objętych audytem energetycznym zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

c. Kosztorys inwestorski robót.

d. Przedmiar robót.

e. Dokumentacja wykonawcza prac.

3. Dokumentacja stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 II Oś priorytetowa.

4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały i dane niezbędne do opracowania Dokumentacji w terminie nie później niż do 7 dni od daty podpisania umowy.

5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się, że do momentu rozpatrzenia projektu pn. „Termomodernizacja zabytkowej plebani Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Lubli” dokona w Dokumentacji korekt, jeśli będą takowe wymagane przez Instytucję Zarządzającą.

6. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do kontaktów z przedstawicielami Wykonawcy oraz do przekazywania wszelkich informacji oraz materiałów, o których mowa w ust. 2 jest
ks. Julian Bartnik - Proboszcz Parafii.

7. Wykonawca wyznacza do opracowania przedmiotu umowy, pracowników o najwyższych kwalifikacjach zapewniających profesjonalne i terminowe opracowanie Dokumentacji.

8. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy osobą upoważnioną...............................................................................  

9. Dokumentacja zostanie wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej, w ilościach określonych przepisami prawa.

§2 Dopuszczone formy kontaktu

1. Strony ustalają, iż co do zasady wszystkie materiały, o których mowa w §1 ust. 3 powinny zostać przekazane Wykonawcy w wersji papierowej.

2. Strony dopuszczają możliwość kontaktu mailowego i przekazywania tą drogą informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.

§3 Czas trwania Umowy 

1. Ustala się niżej wymienione terminy:

a. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy,

b. Termin końcowy opracowania Dokumentacji ustala się na dzień 16 lipca 2012r.

2. Termin końcowy opracowania Dokumentacji, o którym mowa w ust. 1 może zostać wydłużony:

a. Za zgodą Stron,

b. W przypadku, kiedy Zamawiający nie dostarczy wymaganych materiałów w terminie,którym mowa w ust. 1 pkt. b. W takim wypadku termin ten zostaje przedłużony o czas opóźnienia.

3. Uzgodniony, wydłużony termin realizacji Dokumentacji winien zostać potwierdzony odpowiednim aneksem do umowy.

§ 4 Poufność 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania poufności we wszystkich sprawach związanych
z treścią i realizacją niniejszej Umowy.

2. Klauzula poufności, o której mowa w ust. 1 łączy strony przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu.

§ 5 Przekazanie przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację w siedzibie Zamawiającego wraz z pisemnym oświadczeniem, iż zostało ono wykonane zgodnie z umową, oraz przy dochowaniu najwyższej staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy.

2. Potwierdzeniem odbioru Dokumentacji jest obustronnie podpisany końcowy protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 6 Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedłożoną ofertą z dnia .................... na kwotę ................zł. brutto, słownie:  ..................... złotych brutto.

2. Podana powyżej cena jest kwotą brutto, która zawiera należny podatek VAT.

3. Podana powyżej kwota wynagrodzenia jest kwotą ryczałtową.

4. Zapłata nastąpi przelewem lub gotówką na podstawie faktur Wykonawcy.

5. Za niedotrzymanie terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od niego, a wpływających na niemożność wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w szczególności:

a. Niedostarczenia przez Zamawiającego wymaganych do opracowania Dokumentacji dokumentów,

b. Rozwiązania umowy przed terminem jej wykonania,

c. Siły wyższej.

§7 Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

I) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,

II) za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przez Zamawiającego lub Urząd Marszałkowski - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad przedmiotu umowy,

III) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto przedmiotu umowy,

IV) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w §8 – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

I) za nieuzasadnione opóźnienie w terminie odbioru przedmiotu umowy - w wysokości
0,1 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

II) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy

2. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty od uprawnionego, na wskazany w wezwaniu numer rachunku bankowego.

§8 Zasady rozwiązania umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy większego niż 10 dni w stosunku do terminu zakończenia i przekazania przedmiotu umowy określonego w §3 ustęp 1 pkt. b umowy.

§9 Prawa autorskie 

Zamawiający nie może wprowadzać żadnych zmian bez zgody Wykonawcy w przedmiocie umowy i nie może wykorzystywać udostępnionej metodyki do celów komercyjnych.

§10 Obowiązujące przepisy prawne i rozwiązywanie sporów

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny w Rzeszowie.

§11 Egzemplarze umowy

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

                   Wykonawca:                                                                   Zamawiający:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zapytanie_ofertowe-Lubla.pdf)Zapytanie_ofertowe-Lubla.pdf 102 kB
Pobierz plik (Zapytanie_ofertowe-Lubla.doc)Zapytanie_ofertowe-Lubla.doc 68 kB